Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy közjegyzői irodám közjegyzői szolgálatom megszűnésével 2022. április hó 30. napján megszünteti az ügyfélfogadást.
Tartós helyettesemnek a Budapesti Közjegyzői Kamara dr. Harangi Edina Budapest XI. kerület 3. számú székhelyre kinevezett közjegyzőt rendelte ki.
Elérhetősége 1114 Budapest, Fadrusz utca 18. 3. emelet 5. szám., telefon: +36-1/613-6011, +36-1/615-0828, e-mail: harangi@mokk.hu; Web: https://harangi.kozjegyzok.mokk.hu.

Kérem, hogy 2022. május 01. napjától a folyamatban lévő eljárásokban Kolléganőmet keressék!

Eddigi együttműködésüket ezúton is köszönöm!

Tisztelettel:

dr. Farkas Tamás
közjegyző

Hitelesítések

MÁSOLATHITELESÍTÉS

A közjegyző az eredeti okiratról, az eredeti okirat hiteles másolatáról, az eredeti okiratot kiállító szerv által kiállított másodlatról készít hiteles másolatot. Ezért minden esetben szükséges az „eredeti dokumentumot” magával hoznia az ügyfélnek, azaz egyszerű fénymásolatról hiteles másolat nem készíthető.

Felhívjuk T. Ügyfeleink figyelmét, hogy személyazonosító okmányról (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímkártya, stb.) hiteles másolatot csak az okmány tulajdonosa részére készítünk.

NÉVALÁÍRÁS HITELESÍTÉS, ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

A közjegyző az előtte személyesen megjelent, magát személyazonosító okmánnyal igazoló ügyfél részére készít ilyen dokumentumot.

Felhívjuk T. Ügyfeleink figyelmét, hogy a közjegyző az ügyfél részére az aláírási címpéldány fejrészének kivételével magánokirat tervezetet nem készíthet. Cég, társadalmi szervezet képviseletében eljáró ügyfél részére hitelesítés csak a képviseleti jogosultságának eredeti dokumentum alapján történő igazolását követően készíthető. A képviseleti jogosultságát igazolását szolgálja: hiteles cégkivonat, cégmásolat, kivonat társadalmi szervezetek nyilvántartásából, alapító okirat, alapszabály, mely dokumentumoknak minden esetben 30, azaz harminc napnál nem régebbinek kell lenni.

KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁS ADATAINAK TANÚSÍTÁSA

CÉGKIVONAT, HITELES TULAJDONI LAP

kiadható mind papír alapon, mind elektronikus formában.

Felhívjuk T. Ügyfeleink figyelmét, hogy cégkivonat, cégmásolat, cégbizonyítvány megrendelését e-mailben küldjék el irodánk részére, mely üzenetben minden esetben adják meg az alábbi adatokat:

 • cégjegyzékszám vagy adószám
 • cégnév, székhely
 • példányszám
 • számlázási cím
 • cégbizonyítvány esetén a cég nyilvántartás mely rovatainak tanúsítását kérik
 • elérhetőségi telefonszám, név.

Felhívjuk T. Ügyfeleink figyelmét hogy hiteles tulajdoni lap megrendelésüket e-mailben küldjék el irodánk részére, mely üzenetben minden esetben adják meg az alábbi adatokat:

 • pontos helyrajzi szám (település, kerület, terület megjelölés /belterület, külterület, zártkert/, szám)
 • szemle másolat vagy teljes másolat igénylése
 • példányszám
 • számlázási cím
 • elérhetőségi telefonszám, név.

Amennyiben a megrendelés elkészült, úgy irodánk telefonon értesíti a megrendelőt.

Nem hiteles tulajdoni lapot nem adhatunk ki!

ZONY-TANÚSÍTVÁNY

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett zálogjogi nyilvántartás adatainak tanúsítása (ZONY-tanúsítvány): A tanúsítvány kiállítása érdekében a kérelmezőnek meg kell adnia a Zálogkötelezett azonosításához szükséges alábbi adatok közül az egyiket: cég esetén adószám, vagy cégjegyzékszám, magánszemély esetén születési idő, egyéb szervezet esetén nyilvántartási szám, vagy mindegyik esetben a zálogkötelezetti azonosítót.

ENYER-TANÚSÍTVÁNY

A közjegyző kérelemre tanúsítványt állít ki az élettársi nyilvántartásban szereplő személy részére az élettársi nyilvántartásban szereplő adatainak igazolása céljából, illetve a nyilvántartásban nem szereplő személy részére annak igazolására, hogy az élettársi nyilvántartásban nem szerepel. A tanúsítvány elkészítéséhez a kérelmezőnek személyazonosságát igazolnia kell, és személyesen kell megjelennie közjegyzői irodában.

HBNY (Hitelbiztosítéki nyilvántartás):

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a hitelbiztosítéki nyilvántartásba csak regisztrált felhasználó részére tudunk azonossági nyilatkozat megtétele során közreműködni, illetve a már azonossági nyilatkozatot is tett felhasználó esetén tudunk a nyilvántartásba zálogjogi nyilatkozatot rögzíteni, és annak rögzítését tanúsítani.

A regisztrálást a https://hbny.mokk.hu/#x felületen lehet megtenni.

Felhívjuk Tisztelt ügyfeleink figyelmét arra is, hogy a regisztráció során a Mozilla Firefox, vagy Google Chrome böngészőt használják!

Regisztrált felhasználó – sikeres regisztrációt követő 15 napon belül személyes megjelenés és személyazonosság igazolása mellett – részére azonossági nyilatkozat megtétele szükséges.

Regisztrált és azonossági nyilatkozattal rendelkező felhasználó részére hitelbiztosítéki nyilatkozattétel díja: 6.000.-Ft/óradíj felszámítása mellett + 7.000.-Ft költségtérítés a MOKK részére, mely megfizethető az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000007-15030219 számú bankszámlára történő utalással azzal, hogy az eredeti befizetésről szóló dokumentumot a közjegyző részére be kell mutatni, vagy a közjegyzői irodában elhelyezett bankkártya terminálon keresztül.

A hitelbiztosítéki nyilatkozattételhez – amennyiben az nem közjegyzői okiratba foglalt zálogszerződés, lízingszerződés, faktoring szerződés vagy ingó tulajdonjog fenntartás tényével történő adás-vétel – hozza magával géppel kitöltve 2 példányban a megfelelő nyilatkozatot, igazolnia kell személyazonosságát személyi igazolvány, lakcímkártya felmutatásával.