Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy közjegyzői irodám közjegyzői szolgálatom megszűnésével 2022. április hó 30. napján megszünteti az ügyfélfogadást.
Tartós helyettesemnek a Budapesti Közjegyzői Kamara dr. Harangi Edina Budapest XI. kerület 3. számú székhelyre kinevezett közjegyzőt rendelte ki.
Elérhetősége 1114 Budapest, Fadrusz utca 18. 3. emelet 5. szám., telefon: +36-1/613-6011, +36-1/615-0828, e-mail: harangi@mokk.hu; Web: https://harangi.kozjegyzok.mokk.hu.

Kérem, hogy 2022. május 01. napjától a folyamatban lévő eljárásokban Kolléganőmet keressék!

Eddigi együttműködésüket ezúton is köszönöm!

Tisztelettel:

dr. Farkas Tamás
közjegyző

Nemperes eljárások

Hagyatéki eljárás

Felhívjuk T. Ügyfeleink figyelmét, hogy irodánk illetékessége a május és november hónapban volt Budapest XI. kerületi lakcímmel, tartózkodási hellyel (utolsó ilyen címmel) rendelkezett elhunytak esetében áll fenn. Telefonon konkrét hagyatéki ügyben nem áll módunkban felvilágosítást adni, az arra jogosulttal iratbetekintésre időpontot egyeztetünk.
Hivatkozott jogszabály: 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

Okirat, értékpapír semmisé nyilvánítási eljárás

Illetékességünk valamennyi budapesti lakcímmel vagy rendelkező kérelmező esetében fennáll. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült értékpapírok, okiratok (takarékbetétkönyv is) jogi megsemmisítésére vonatkozó eljárást személyesen kell megindítani, a személyazonosítást követően a megsemmisíteni kívánt értékpapír, vagy okirat kibocsátója által kiadott igazolás, vagy az értékpapír vagy az okirat másolata alapján kezdeményezhet a jogosult.
Hivatkozott jogszabály: 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Enyer

azaz közjegyző által vezetett élettársi nyilvántartás (különneműek vonatkozásában): ezen nemperes eljárásban irodánk illetősége Budapest területére terjed ki, azaz az élettársak valamelyikének budapesti állandó lakhelye, vagy tartózkodási helye alapítja meg az illetékességünket.
Hivatkozott jogszabály: 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Előzetes bizonyítás iránti kérelem, vagy szakértő kirendelése

közjegyzői nemperes eljárásban: ezen nemperes eljárásokban irodánk illetősége budapesti lakcímmel rendelkező vagy budapesti székhellyel rendelkező kérelmező esetén áll fenn, illetve amennyiben a szakértői vizsgálat tárgya, vagy az előzetes bizonyítás felvételének helye Budapesten található. Az eljárások kérelemhez kötöttek, a kérelem kötelező tartalmi elemei megtalálhatók a 2008. évi XLV. Törvény 6. § -ban. Az eljárás közjegyzői díját a közjegyzői iroda bankszámlájára, míg a kirendelt szakértő díját a közjegyzői iroda letéti számlájára kell befizetni. Bővebb felvilágosítás érdekében kérem hívja az irodát.
Hivatkozott jogszabály: 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Okirati záradékolás

Illetékességünk csak az irodánkban készült közjegyzői okirat esetén áll fenn azzal, hogy amennyiben egy adott jogügylet vonatkozásában csak módosítás alapján készített közjegyzői okirat készült nálunk, úgy az illetékes közjegyző a módosítással érintett alapjogügylet okiratba foglalásakor eljárt közjegyző. Ezen nemperes eljárás során a közjegyző elsőfokú elrendelő hatóságként jár el, így konkrét ügyben a záradék formanyomtatvány kitöltésében nem áll módunkban közreműködni.

A végrehajtási záradék kiállításával történő végrehajtás elrendeléséhez az alábbi dokumentumokra van szükség:

– megfelelő végrehajtási záradék, 5 példányban, eredetben kitöltve, aláírva, – amennyiben nem jogi képviselővel jár el a kérelmező – tanuk által is (megtalálható www.mokk.hu honlapon)

– záradékolni kért közjegyzői okirat 2 példány hiteles kiadmánya eredetben (az irodánkban beszerezhető előzetes időpont egyeztetést követően, illetve a levéltárba leadott évkörök évkörök esetében a MOKK Budapesti 1. számú Levéltárában (lsd.: www.mokk.hu közjegyzői levéltár fül).

– amennyiben meghatalmazott képviselője jár el az ügyben, úgy csatolnia kell eredeti meghatalmazását 1 példányban

– amennyiben a követelés engedményezésre került, vagy a tartozást átvállalták, vagy a jogosult vagy kötelezett személyében egyéb okból jogutódlásra került sor, úgy az ezekre irányuló eredeti okiratot is csatolni kell 1 példányban

– az eljárás díja a bírósági végrehajtásról szóló törvény 31/E.§ (3) – (4) bekezdése szerint megfizetendő (a követelés tőkeösszegének 1 %-a, minimum 5.000.-Ft, maximum 150.000.-Ft).

Figyelem!

Jogi képviselővel eljáró ügyfél esetén a hiányosan beadott beadvány érdemi vizsgálat nélkül visszautasítandó!

A végrehajtási záradék kiállítás iránti eljárás kezdeményezésének díja csak korlátozott esetben, és mértékben jár vissza az ügyfélnek!
Hivatkozott jogszabály: 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Elektronikus fizetési meghagyásos eljárás, valamint az alapján indult végrehajtási eljárás

 Ezen nemperes eljárások során irodánk országos illetékességgel rendelkezik.

Felhívjuk T. Ügyfeleink figyelmét, hogy folyamatban lévő ügyekben telefonon, e-mailben, faxon felvilágosítást nem áll módunkban adni. Felvilágosítás adás, iratbetekintés engedélyezése kizárólag személyesen, előre egyeztetett időpontban lehetséges, a személyazonosság igazolását követően.

Részletes tájékoztatás az érintett eljárások vonatkozásában található a www.mokk.hu oldalon.

Irodánkban részletfizetés, végrehajtói kézbesítés, fmh díja, vh eljárási díj, biztosítási intézkedés díjának megfizetéséhez szükséges készpénz átutalási megbízás, valamint az eljárás kezdeményezéséhez szükséges formanyomtatvány (mind fmh, mind fmhvh) előzetes időpont egyeztetést követően térítésmentesen kapható Ezen nemperes eljárás során is a közjegyző elsőfokú elrendelő hatóságként jár el, így konkrét ügyben a formanyomtatvány kitöltésében nem áll módunkban közreműködni.
Hivatkozott jogszabály: 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról.

VSZNY (Házastársi, élettársi vagyonszerződések elektronikus nyilvántartása):

A bejegyzés alapjául szolgálhat a közjegyző által készített – a házasulók és a házastársak egymás közötti vagyoni viszonyait a házassági életközösség időtartamára rendező házassági vagyonjogi szerződés -, azaz közokiratba foglalt szerződés.

A bejegyzés alapjául szolgálhat továbbá más közjegyző által, vagy ügyvéd által készített vagyonjogi szerződés. 

A VSZNY nyilvántartásból a közjegyzői nemperes eljárásról szóló törvény 36/K. § (3) bekezdés alapján tanúsítvány és a vagyonjogi szerződés tartalmáról való felvilágosítás nélkül történő betekintés esetén, azaz tanúsítvány kérelemre történő kiadása arra vonatkozólag, hogy nevezett természetes személynek van, vagy nincs a nyilvántartásba bejegyzett szerződése. (Közjegyzői nemperes eljárásról szóló törvény 36/K. §. (3) és (5) bekezdés)

A VSZNY nyilvántartásból a közjegyzői nemperes eljárásról szóló törvény 36/K. § (3) bekezdés alapján tanúsítvány és a vagyonjogi szerződés tartalmáról való felvilágosítással, azaz tanúsítvány kérelemre történő kiadása arra vonatkozólag, hogy nevezett természetes személynek van, vagy nincs a nyilvántartásba bejegyzett szerződése, illetve mi annak a tartalma. (Közjegyzői nemperes eljárásról szóló törvény 36/K. §. (3) és (5) bekezdés)

Felvilágosítás adása vagyonjogi szerződés tartalmáról kizárólag hiteles kiadmány, vagy másolat készítése útján, tanúsítvány nélkül. (Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy ezen lehetőség esetén a szerződésben szereplő valamelyik szerződő fél írásbeli felhatalmazására van szükség, amit a kérelmezőnek adott arra vonatkozólag, hogy a szerződés tartalmáról felvilágosítást kaphasson a kérelmező – a felhatalmazásból ki kell, hogy tűnjön: ki adta /személyes adatok/, kivel kötötte a szerződést, házassági vagyonjogi, vagy élettársi vagyonjogi a szerződést kötött és kinek adta /személyes adatok/ a felhatalmazást a szerződés megismerésére.) (Közjegyzői nemperes eljárásról szóló törvény 36/K. §. (3) és (5) bekezdés)

Felvilágosítás adása vagyonjogi szerződés tartalmáról kizárólag hiteles kiadmány, vagy másolat készítése útján, tanúsítvánnyal. (Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy ezen lehetőség esetén a szerződésben szereplő valamelyik szerződő fél írásbeli felhatalmazására van szükség, amit a kérelmezőnek adott arra vonatkozólag, hogy a szerződés tartalmáról felvilágosítást kaphasson a kérelmező – a felhatalmazásból ki kell, hogy tűnjön: ki adta /személyes adatok/, kivel kötötte a szerződést, házassági vagyonjogi, vagy élettársi vagyonjogi a szerződést kötött és kinek adta /személyes adatok/ a felhatalmazást a szerződés megismerésére.) (Közjegyzői nemperes eljárásról szóló törvény 36/K. §. (3) és (5) bekezdés)

Tanúsítvány adása a félnek saját adatairól, annak tanúsítása, hogy a személyen megjelent ügyfél szerepel-e a nyilvántartásban. (Közjegyzői nemperes eljárásról szóló törvény 36/K. §. (4) bekezdés)

HBNYhez kapcsolódóan önálló nemperes eljárás:

Jogutódlás megállapítása a hitelbiztosítéki nyilvántartásban szereplő jogosult, vagy kötelezetti oldalon önálló nemperes eljárás.

Közjegyzői díj: az ügyértékhez nem kötött, nemperes eljárásokra vonatkozó munkadíj számítás alapján.